درباره ما

شرکت فرآورده های گلیسیرین برتر آسیا

موسسان شرکت که از مدیران کارخانجـات تولیـد روغن نباتی و صنایع شوینده ارگانهای دولتی بوده اند،در ابتدا به منظـور حل نمودن حـجم زیادی پس آب حاصل از تصفیـه روغن هـای نباتی و پس آب صـابون سازی که به نهرهای منتهی به اراضی شـهرری و ورامین ریخته میـشد وعلاوه برهـدر رفتن بخشی از سـرمـایه خسـارات جبران ناپـذیری به کشاورزان منطقه وارد مینـمود ، فلـذا پس از تحقیق و چـاره اندیشی درنهایت از سال 1375 نخستین بار پس از اخذ مجـوز از وزارت صنـایع در شهرک صنعتی چرمشـهر ورامین کارخـانه تولید گلیـسیرین از پس آب صابون و تولید اسید چرب از پس آب کـارخانجات روغن احداث گردید سپس با ارتقاء کیفیت تولید و استانداردهـای لازم واخذ مجوزاز سازمان دامپزشکی کشور اقدام به تولید انواع روغن و اسیدهای چرب ویژه دام و طیورنمود
امید است با یاری خداوند و حمایت صـاحبان صنـعت دام و طیـور وسایر صنـایع و نیز همـکاری وزارتخانه های جـهادکشاورزی ، صنایع وبهداشت و درمـان و آموزش پزشکی و مـراکز علـمی و دانشـگاهی این واحـد بتواند با تولید روغن های غنی شده مورد استفاده در جیره غذایی دام و طیـور بویژه طیورتخم گذارگامـهایی هرچند کوچک در جـهت بهبود سلامتی و جبران کمبـود ویتامین های تاثیــر گذار درتنـدرستی هموطنان عزیزوارجمند برداشته شود

پروانه ساخت

روغن مورد مصرف در خوراک طیور

پروانه ساخت

روغن مورد مصرف در جیره غذایی طیور

پروانه ساخت

روغن مورد مصرف در جیره دام

پروانه ساخت

روغن مورد مصرف در جیره دام

پروانه بهره برداری

خوراک دام و طیور

پروانه ساخت

روغن مورد مصرف در خوراک طیور

شرکت فراورده های

گلیسیرین برتر آسیا

موسسان شرکت که از مدیران کارخانجـات تولیـد روغن نباتی و صنایع شوینده ارگانهای دولتی بوده اند،در ابتدا به منظـور حل نمودن حـجم زیادی پس آب حاصل از تصفیـه روغن هـای نباتی و پس آب صـابون سازی که به نهرهای منتهی به اراضی شـهرری و ورامین ریخته میـشد وعلاوه برهـدر رفتن بخشی از سـرمـایه خسـارات جبران ناپـذیری به کشاورزان منطقه وارد مینـمود ، فلـذا پس از تحقیق و چـاره اندیشی درنهایت از سال 1375 نخستین بار پس از اخذ مجـوز از وزارت صنـایع در شهرک صنعتی چرمشـهر ورامین کارخـانه تولید گلیـسیرین از پس آب صابون و تولید اسید چرب از پس آب کـارخانجات روغن احداث گردید سپس با ارتقاء کیفیت تولید و استانداردهـای لازم واخذ مجوزاز سازمان دامپزشکی کشور اقدام به تولید انواع روغن و اسیدهای چرب ویژه دام و طیورنمود
امید است با یاری خداوند و حمایت صـاحبان صنـعت دام و طیـور وسایر صنـایع و نیز همـکاری وزارتخانه های جـهادکشاورزی ، صنایع وبهداشت و درمـان و آموزش پزشکی و مـراکز علـمی و دانشـگاهی این واحـد بتواند با تولید روغن های غنی شده مورد استفاده در جیره غذایی دام و طیـور بویژه طیورتخم گذارگامـهایی هرچند کوچک در جـهت بهبود سلامتی و جبران کمبـود ویتامین های تاثیــر گذار درتنـدرستی هموطنان عزیزوارجمند برداشته شود

پروانه ساخت

روغن مورد مصرف در خوراک طیور

پروانه ساخت

روغن مورد مصرف در جیره غذایی طیور

پروانه ساخت

روغن مورد مصرف در جیره دام

پروانه ساخت

روغن مورد مصرف در جیره دام

پروانه بهره برداری

خوراک دام و طیور

پروانه ساخت

روغن مورد مصرف در خوراک طیور