تولیدکننده انواع روغن و اسیدهای چرب ویژه دام و طیور

شرکت فرآورده های گلیسیرین برتر آسیا

با بیش از 20 سال سابقه تولید

روغن تصفیه شده حیوانی

روغن مورد مصرف در خوراک طیور

روغن ویژه دام و طیور

روغن تصفیه شده حیوانی

روغن مورد مصرف در خوراک دام

روغن ویژه دام و طیور

روغن ویژه دام و طیور

روغن هایپر انرژی

روغن تصفیه شده حیوانی

گلیسیرین

روغن مورد مصرف در خوراک طیور

روغن مورد مصرف در جیره غذایی طیور

Project image

روغن خالص سویا

روغن های غنی شده و ترکیبی

انواع اسیدهای چرب گیاهی

روغن های ترکیبی

روغن مورد مصرف در جیره دام

روغن ویژه دام و طیور

روغن هایپر انرژی

روغن تصفیه شده حیوانی

گلیسیرین

روغن مورد مصرف در خوراک طیور

روغن مورد مصرف در جیره غذایی طیور

روغن خالص سویا

روغن های غنی شده و ترکیبی

انواع اسیدهای چرب گیاهی

روغن های ترکیبی

روغن مورد مصرف در جیره دام

ویژگی های روغن مصرفی دام و طیور

چربی ها به عنوان منبع انرژی در جیره طیور به کار می روند و تغییرات اندک در میزان آن ها می تواند تاثیرات بسته به نوع جیره و پرنده هدف ، بین 3-6 درصد (30-60کیلو در تن) چربی را می توان به سزایی در سطح انرژی قابل سوخت و ساز پرنده ایفا کند در ترکیب جیره استفاده کرد. کلیه چربی ها از دو بخش گلیسرول و اسید های چرب تشکیل شده اند و تفاوت بین پروفایل اسید چرب منجر به تشکیل انواع چربی ها می شود

تمامی چربی ها و روغن ها را می بایست با یک یا ترکیبی از چند آنتی اکسیدانت خاص مخلوط کرد، که البته این کار در کارخانه تولید کننده انجام می گیرد. هرچند میزان اسید های چرب غیر اشباع چربی بیشتر باشد ، احتمال فساد آن نیز بیشتر می شود مهمترین اسید چرب مورد نیاز در جیره طیور ، اسید لینولئیک می باشد و به منظور اطمینان از حضور مقادیر کافی از این اسید چرب در جیره، می بایست حداقل 1% چربی در فرمول جیره بکار رود
App layout

ویژگی های روغن مصرفی دام و طیور

App layout
چربی ها به عنوان منبع انرژی در جیره طیور به کار می روند و تغییرات اندک در میزان آن ها می تواند تاثیرات بسته به نوع جیره و پرنده هدف ، بین 3-6 درصد (30-60کیلو در تن) چربی را می توان به سزایی در سطح انرژی قابل سوخت و ساز پرنده ایفا کند در ترکیب جیره استفاده کرد. کلیه چربی ها از دو بخش گلیسرول و اسید های چرب تشکیل شده اند و تفاوت بین پروفایل اسید چرب منجر به تشکیل انواع چربی ها می شود

تمامی چربی ها و روغن ها را می بایست با یک یا ترکیبی از چند آنتی اکسیدانت خاص مخلوط کرد، که البته این کار در کارخانه تولید کننده انجام می گیرد. هرچند میزان اسید های چرب غیر اشباع چربی بیشتر باشد ، احتمال فساد آن نیز بیشتر می شود مهمترین اسید چرب مورد نیاز در جیره طیور ، اسید لینولئیک می باشد و به منظور اطمینان از حضور مقادیر کافی از این اسید چرب در جیره، می بایست حداقل 1% چربی در فرمول جیره بکار رود